Persondatapolitik (kunder)

I forbindelse med behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at FysioDanmark Vanløse noterer og behandler oplysninger om patienten.

Hvilke oplysninger behandler FysioDanmark Vanløse?

I forbindelse med behandling på klinikken noterer FysioDanmark Vanløse oplysninger om patientens helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som FysioDanmark Vanløse efter sundhedslovgivningen er pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger FysioDanmark Vanløse selv noterer om patienten, kan FysioDanmark Vanløse modtage helbredsoplysninger om patienten fra andre sundhedspersoner, f.eks. Privatpraktiserende læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af patienten og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. FysioDanmark Vanløse har pligt til at opbevare patientens oplysninger sikkert og fortroligt. FysioDanmark Vanløse kan også registrere andre oplysninger om patienten til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7]. FysioDanmark Vanløse kan også anvende patientens kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter FysioDanmark Vanløse først patientens samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].]

Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har FysioDanmark Vanløses personale tavshedspligt om patientens helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle patientens helbredsoplysninger internt blandt vort personale. Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med patientens samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. Patientens egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9. De oplysninger FysioDanmark Vanløse har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis patientens behandling helt eller delvist betales af andre, f.eks. af en region eller af et forsikringsselskab, vil FysioDanmark Vanløse også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

En journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Patientens rettigheder vedrørende oplysningerne

Patienten kan få indsigt i hvilke oplysninger, FysioDanmark Vanløse har registeret, ved at kontakte klinikken. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i en journal, men hvis patienten mener, at der er fejl i journalen, kan patienten bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har patienten har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Patienten har også ret til at bede klinikken om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om patienten.

Klage

Klager over FysioDanmark Vanløses behandling af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Find nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsens kontaktoplysninger findes på www.stps.dk